top of page

Algemene Voorwaarden A+ Student

- De voorwaarden op gebied van betalingen zijn van toepassing tenzij er op de tarievenpagina wat anders staat aangegeven in verband met actieperiodes. 

- De voorwaarden op gebied van betalingen zijn van toepassing tenzij er per mail of Whatsapp wat anders is afgesproken.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door A+ Student.

3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Hieronder wordt tevens verstaan de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van een Leerling die de Overeenkomst aangaan A+ Student.

5. Diensten: de Diensten die A+ Student aanbiedt zijn online of fysieke bijlessen op gebied van basis- en midden onderwijs alsmede huiswerkbegeleiding.

6. A+ Student: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.

7. Leerling: het minderjarige kind dat feitelijk deelneemt aan de (online) bijlessen. Wanneer wordt gesproken over afspraken tussen A+ Student en Opdrachtgever wordt hieronder tevens verstaan afspraken gemaakt met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Leerling voor zover Leerling de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt.

8. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die (niet) handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die A+ Student heeft aangesteld, projecten aan A+ Student heeft verleend voor Diensten die door A+ Student worden uitgevoerd, of waaraan A+ Student een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en A+ Student, alsmede voorstellen van A+ Student voor Diensten die door A+ Student aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door A+ Student waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

10. Pakket: het Pakket waarmee Opdrachtgever zijnde een Consument het termijn en het aantal uren kiest voor de Dienst.

11. Onderwijsmateriaal: de met de opdracht gerelateerde materialen zoals les- of instructiemateriaal in welke vorm dan ook, die door A+ Student worden verstrekt aan Opdrachtgever/Leerling.

12. Strippenkaart: de Overeenkomst die Opdrachtgever het recht geeft om een overeengekomen aantal lessen op de Rittenkaart te gebruiken voor de Diensten van A+ Student.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van A+ Student, elke Overeenkomst tussen A+ Student en Opdrachtgever en op elke Dienst die door A+ Student wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal A+ Student aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met A+ Student is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en de artikelen met betrekking tot consumentenkoop (titel 1 boek 7 BW) is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval A+ Student niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door A+ Student gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. A+ Student is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft A+ Student het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor A+ Student gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen A+ Student niet binden.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van A+ Student zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van A+ Student heeft aanvaard door het betreffende Dienst te betalen.

2. In geval van particuliere begeleiding komt de Overeenkomst door middel van een telefonische afspraak naar aanleiding van de aanmelding via de website van A+ Student.

3. A+ Student heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

4. A+ Student is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

6. Elke Overeenkomst die met A+ Student wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan A+ Student wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met A+ Student is verbonden.

7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij A+ Student met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

9. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die A+ Student van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als A+ Student kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover A+ Student ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van A+ Student tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van A+ Student is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als A+ Student kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is A+ Student nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 - Pakketten* Consument

1. Afhankelijk van het Pakket dat door Opdrachtgever zijnde een Consument wordt afgenomen, is de looptijd van de Overeenkomst als volgt vastgesteld:

  • Het Long Term-pakket (€ 24 per uur): Dit pakket omvat één gratis proefles en 40 uur bijles (aan huis of online) en is gedurende 40 weken geldig. Opdrachtgever betaalt hiervoor eenmalig € 49,- inschrijfkosten. Na afloop van deze periode dient Opdrachtgever contact op te nemen met A+ Student teneinde het verdere verloop van de Dienst af te spreken.

  • Het Standard-pakket (€ 27 per uur): Dit pakket omvat één gratis proefles en 30 uur bijles (aan huis of online) en is gedurende 30 weken geldig. Opdrachtgever betaalt hiervoor eenmalig € 49,- inschrijfkosten. Na afloop van deze periode dient Opdrachtgever contact op te nemen met A+ Student teneinde het verdere verloop van de Dienst af te spreken.

  • Het Short Term-pakket (€ 29 per uur): Dit pakket omvat één gratis proefles en 20 uur bijles (aan huis of online) en is gedurende 20 weken geldig. Opdrachtgever betaalt hiervoor eenmalig € 49,- inschrijfkosten. Na afloop van deze periode dient Opdrachtgever contact op te nemen met A+ Student teneinde het verdere verloop van de Dienst af te spreken.

2. Daarnaast biedt A+ Student losse lessen aan (in de vorm van een Strippenkaart). De Strippenkaart geeft het recht het aantal lessen bij te wonen waarop de Strippenkaart recht geeft. Iedere vordering tot nakoming van de overeenkomst op grond van de Strippenkaart verjaart één jaar na aanschaf van de Strippenkaart.

3. Het is mogelijk om de geldigheid van de pakketten tijdens de maanden juli en augustus te pauzeren (schoolvakanties), Opdrachtgever kan de resterende duur na de zomervakantie gebruiken.

4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, is A+ Student gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. De kosten van de afgeronde diensten worden vervangen door de kosten van losse lessen. Indien er sprake is van annulering van losse lessen, is A+ Student gerechtigd om de gereserveerde uren in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

* In actieperiodes betaalt opdrachtgever alleen hetgene wat in het actiepakket is aangegeven. De standaard voorwaarden

 op gebied van betalingen zijn tijdens actieperdiodes niet van toepassing.

 

Artikel 7 - Uitvoering van de dienstverlening

1. A+ Student zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. A+ Student staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan A+ Student de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door A+ Student aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. A+ Student heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is A+ Student niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor A+ Student, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. A+ Student is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt A+ Student Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is A+ Student aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door A+ Student of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft A+ Student recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. De opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf is niet gerechtigd reeds geplande bijlessen en/of begeleiding te annuleren en/of te verplaatsen. Opdrachtgever kan slechts na uitdrukkelijk en schriftelijk overleg een gedeelte verplaatsen. Opdrachtgever blijft gelet op het bepaalde in art. 7:411 BW verplicht tot een volledige vergoeding van de afgenomen en ingeplande diensten.

9. Het overeengekomen aantal uren in de offerte worden te allen tijde volledig ingezet, behoudens in het geval A+ Student aangeeft niet te kunnen voldoen aan deze uren. Een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld ontstaan door een tekort. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf heeft in een dergelijke situatie recht op restitutie van de betaalde gelden.

10. Het is niet mogelijk om de overeengekomen uren en/of de looptijd van de begeleiding na ondertekening van de offerte aan te passen.

11. De ingezette uren kunnen door A+ Student opgeschort worden indien een overmachtssituatie intreedt, zoals een lockdown met betrekking tot een epidemie en/of pandemie.

 

Artikel 8 - Adviezen

1. A+ Student kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal A+ Student de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door A+ Student verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van A+ Student verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien A+ Student wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door A+ Student gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van A+ Student kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

 

Artikel 9 - Bijles en/of huiswerkbegeleiding

1. De bijles en/of begeleidng vindt plaats op locatie van Opdrachtgever en/of Leerling, tenzij expliciet anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is verplicht de in het kader van de bijles en/of begeleiding vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen, hieronder wordt verstaan maar niet beperkt tot: een werkruimte, bureau, schrijfmateriaal en meer. Indien een les niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. A+ Student is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de les.

2. De bijles en/of begeleiding kan tevens online plaatvinden via Teams, Zoom of Skype.

3. Wanneer de bijles en/of begeleiding plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt A+ Student ervoor dat het voor Opdrachtgever duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende de les zal plaatsvinden. In de officiële schoolvakanties kunnen de lessen en/of begeleiding worden voortgezet. In het geval er extra lessen nodig zijn voor toetsweken, zullen partijen nader in overleg gaan.

4.  Indien Leerling niet komt opdagen voor de bijles en/of begeleiding, is A+ Student gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Leerling en/of Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.

5. In geval van ziekte van de Leerling dient de Leerling zich 48 uur voor aanvang van de les of begeleiding schriftelijk af te melden bij A+ Student. Leerling en/of Opdrachtgever dient een nieuwe les in te plannen. Bij gebreke hiervan is A+ Student gerechtigd het totale bedrag van de desbetreffende les in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

6. A+ Student is gerechtigd de bijles en/of begeleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum bij overmacht en/of ziekte van A+ Student. Opdrachtgever, dan wel Leerling en A+ Student zullen hierover in overleg treden.

7.  De inhoud van de door A+ Student aangeboden bijles en/of begeleiding en de gedurende de lessen verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal A+ Student de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De bijles en/of wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende Leerling.

8. Opdrachtgever zal A+ Student schriftelijk en/of mondeling voorafgaand aan de aanvang van de bijles en/of begeleiding alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever, dan wel Leerling aandacht wenst.

9. Leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de studiecoaching in sterke mate wordt geschaad, kan door A+ Student van (voortzetting van) deelname aan de les en/of begeleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

10. Het resultaat van de les en/of begeleiding is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de Leerling. Leerlingen worden geacht actief deel te nemen aan de les en/of begeleiding. Indien huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist, dienen Leerlingen dit voor aanvang te hebben voltooid.

11. A+ Student stelt het Onderwijsmateriaal benodigd voor de deelname aan de bijles en/of begeleiding tijdig ter beschikking. Indien Opdrachtgever een proefles heeft gehad en besluit om de Overeenkomst op te zeggen dient Opdrachtgever het door A+ Student verstrekte materiaal te retourneren. De kosten van retourneren komt voor rekening van Opdrachtgever.

12. A+ Student kan een bijles op locatie in onderling overleg met Opdrachtgever omzetten in een online bijles (en vice versa). A+ Student is hierbij gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

13.  A+ Student is gerechtigd de bijles op locatie om te zetten naar een online bijles indien een overmachtssituatie intreedt, zoals een epidemie en/of pandemie. De overeengekomen uren dienen uiterlijk in augustus ingezet te worden door Opdrachtgever zijnde een Bedrijf.

 

Artikel 10 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door A+ Student verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat A+ Student niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. A+ Student is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is A+ Student verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door A+ Student voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. A+ Student kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is A+ Student gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan A+ Student .

4. Leerling is verplicht om tijdig en voorbereid op de afspraak te verschijnen ten behoeve van een juiste uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 11 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. A+ Student is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van A+ Student, A+ Student een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 12 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. A+ Student voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door A+ Student opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend tenzij anders aangegeven.

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door A+ Student haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. De kosten van het Pakket kunnen in één keer vooraf in rekening worden gebracht of in maximaal 4 termijnen. 

7. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf dient het verschuldigde bedrag in een termijn voorafgaand aan de start van de begeleiding te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

9. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling achteraf geschiedt.

10. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

11. A+ Student is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

13. Indien A+ Student meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 13 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 10 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 5 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal A+ Student zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien A+ Student meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. A+ Student gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal A+ Student de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van A+ Student verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever A+ Student tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien A+ Student op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding

1. A+ Student heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor A+ Student gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. A+ Student is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. A+ Student is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. Voorts is A+ Student bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

5. A+ Student is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

6.Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van A+ Student op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer A+ Student de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

7. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om A+ Student te vergoeden voor elk financieel verlies dat A+ Student lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

8. A+ Student behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 16 - Overmacht

1. A+ Student is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van A+ Student, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan A+ Student zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van A+ Student (xi) brand, (xii) epidemieën en/of pandemieën en (xiii) overige situaties die naar het oordeel van A+ Student buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. A+ Student heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat A+ Student haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover A+ Student ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is A+ Student gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van A+ Student alleen geacht te bestaan indien A+ Student dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van A+ Student, is A+ Student uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever A+ Student binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en A+ Student deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat A+ Student in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door A+ Student leidt tot aansprakelijkheid van A+ Student, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens A+ Student. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.

4. A+ Student sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. A+ Student is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart A+ Student voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door A+ Student geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van A+ Student.

6. Enige door A+ Student opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van A+ Student.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van A+ Student is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van A+ Student opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van A+ Student. A+ Student is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is A+ Student nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in A+ Student haar eigen advies.

9. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is verantwoordelijk voor ongevallen die tijdens de begeleiding plaatsvinden. A+ Student is hier nimmer aansprakelijk voor.

10. A+ Student staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens A+ Student verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van A+ Student vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij A+ Student binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van A+ Student.

 

Artikel 18 - Geheimhouding

1. A+ Student en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan A+ Student bekend gemaakt is en/of op andere wijze door A+ Student is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door A+ Student opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht A+ Student steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien A+ Student op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en A+ Student zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is A+ Student niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van producties die door A+ Student aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van A+ Student vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal A+ Student vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van A+ Student is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen A+ Student en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 19 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van A+ Student waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages, adviezen, onderwijsmaterialen en huiswerkopdrachten berusten uitsluitend bij A+ Student en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van A+ Student worden overgedragen aan Opdrachtgever, is A+ Student gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van A+ Student rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van A+ Student. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door A+ Student opgeleverde zaken, dient A+ Student expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van A+ Student rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 20 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan A+ Student verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan A+ Student zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart A+ Student van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart A+ Student voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart A+ Student voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan A+ Student verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 21 - Boetebeding

Bij overtreding van de bepalingen uit de algemene voorwaarden, wordt Opdrachtgever bestraft met een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- euro en een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 22 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van A+ Student of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@astudent.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil A+ Student de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. A+ Student zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen A+ Student en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. A+ Student heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen A+ Student en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Amsterdam, 22 maart 2021

bottom of page